• Visit us at Automechanika Frankfurt Hall 5.1 stand A38 - from September 10 to 14, 2024

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

  1. Što sadrži ova Izjava o privatnosti

Ova Izjava opisuje kako Hidropneumat d.o.o. Trnovec, kao poslodavac prikuplja, koristi, čuva i prenosi osobne podatke o radnicima i svih drugim osobama čijim se radom koristi u bilo kojem statusu.

Također, ova Izjava opisuje kako  Hidropneumat d.o.o. Trnovec (dalje: mi) prikuplja, koristi, čuva i prenosi osobne podatke o svojim dobavljačima, izvršiteljima intelektualnih i drugih usluga, kupcima i svim drugim osobama s kojima posluje na bilo koji način, potencijalnim kupcima, osobama s kojima je u bilo kakvom ugovornom ili poslovnom odnosu odnosno poslovnom kontaktu te posjetiteljima u poslovnom prostoru.

Ova Izjava se odnosi i na osobne podatke korisnika naše mrežne stranice webshopa te pošiljatelja ili primatelja poruke elektroničke pošte.

Sve navedene fizičke osobe čije podatke obrađujemo u smislu ove Izjave o privatnosti su naši ispitanici (dalje: vi).

Naša je obveza i cilj zaštiti vašu privatnost u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.).

Ako ste naš radnik, dobavljač, mogući kupac, kupac, ako izvršavate neki poslovni ugovor s nama, stupate u poslovni odnos s nama ili ste u poslovnoj komunikaciji s nama, posjećujete našu internetske stranicu, posjećujete naš poslovni prostor u našem sjedištu, trebate biti svjesni da obrađujemo vaše osobne podatke koji su nam potrebni u obavljanju naše djelatnosti te smo u smislu Opće uredbe voditelj obrade vaših osobnih podataka.

 

  1. Vaša obaviještenost

Ako ste jedna od osoba čije osobne podatke obrađujemo vaše je pravo da budete obaviješteni o tome, a naša je obveza da vas obavijestimo o svrsi i načinu obrade vaših osobnih podataka i načinu kako štitimo vašu privatnost provodeći određene politike zaštite vaših osobnih podataka.

Molimo vas da prilikom stupanja u bilo kakav kontakt s nama: bilo da nam šaljete poruku elektroničke pošte ili ste ju od nas primili, koristite našu internetsku stranicu ili našu Wi-Fi mrežu, stupate u bilo kakav poslovni ili pravni odnos s nama ili stupate u bilo koji drugi oblik poslovne komunikacije, pažljivo pročitate ovu Izjavu, kako biste bili svjesni naše obrade vaših osobnih podataka, učinaka takve obrade te vaših prava prema nama u odnosu na vaše osobne podatke.

Stupanjem u bilo koju vrstu od navedenih kontakata, poslovnih ili pravnih odnosa potvrđujete da ste upoznati s ovom Izjavom.

 

III. Voditelj obrade

Hidropneumat d.o.o., Ludbreška ulica 80, Trnovec

tel: 042/ 208 128

e-mail adresa: info@hidropneumat.hr

je voditelj obrade osobnih podataka fizičkih osoba – ispitanika navedenih dalje u tekstu.

 

  1. Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo

Ovisno o vašem statusu u odnosu na nas, o vama prikupljamo različite vrste osobnih podataka.

Najčešće, ali ne isključive, vrste osobnih podataka koje obrađujemo su: ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja, brojevi telefona, adresa elektroničke pošte.

 

Radnici, djeca i uzdržavani članovi obitelji

Prikupljaju se one vrste osobnih podataka koje su određene propisima koju uređuju radne odnose, zakonima kojima se uređuju obvezna osiguranja i porezi, drugim zakonima kojima se uređuje naše djelovanje te povezanim podzakonskim propisima.

Obrađujemo i određene posebne kategorije osobnih podataka kao što su, na primjer: podaci o zdravlju radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova, ostvarivanja prava za slučaj privremene nesposobnosti za rad.

O djeci i uzdržavanim članovima obitelji obrađujemo one vrste osobnih podataka koje su nam potrebne da bismo omogućili ostvarivanje osobnih odbitaka ili isplatu određenih primitaka u skladu s poreznim propisima.

U našim poslovnim prostorima instaliran je sustav video nadzora u svrhu sigurnosti osoba i imovine. Sustav bilježi snimke svih osoba koje ulaze u perimetar nadzornih kamera. Neke kamere unutar poslovnog prostora mogu cijelo radno vrijeme snimati rada radnika.

Dobavljači i kupci

Prikupljaju se one vrste osobnih podataka koje su potrebne da bi se sklopio i izvršio ugovor, izvršilo plaćanje naknade i javnih davanja te provelo knjigovodstveno evidentiranje.

Članovi društva Voditelja obrade

Prikupljaju se one vrste osobnih podataka koje su potrebna da bi se vodila propisana Knjiga poslovnih udjela.

Zastupnici i predstavnici pravnih osoba

Prikupljaju se one vrste osobnih podataka koje su potrebne da bi se započela i održavala poslovna komunikacija, dostavljale ponude, davale informacije o proizvodima, pripremio kupoprodajni ugovor, istraživalo tržište, izvršila isporuka robe,  izvršio odgovarajući kupoprodajni ugovor, obavljala komunikacija s državnim tijelima, isporučiteljima robe i usluga i ostalim pravnim osobama.

O osobama s kojima razmjenjujemo poruke elektroničke pošte prikupljamo podatke o imenu i prezimenu, adresi, e-mail adresi, broju telefona, funkciji, a mogu se prikupljati i drugi podaci.

Korisnici webshopa

O posjetiteljima internetske stranice prikupljaju se osobni podaci kao što su: podaci o IP adresi, upitu pretraživača i vremenu upita, statusu i prenesenoj količini podataka, internetskoj stranici s koje se pristupa, proizvodu i verziji pretraživača, operativnom sustavu vašeg računala.

Internetske stranica Voditelja obrade:  htpps://hidropneumat.hr koristi samo neophodne kolačiće kojima se ne prikupljaju osobni podaci.

Više o korištenju kolačića pronađite na poveznici: Politika kolačića.

Osobe u perimetru videonadzora

Ako ulazite u naš poslovni prostor i poslovnu zgradu vaš ulazak i boravak bit će zabilježen kamerama videonadzora.

 

  1. S kojom svrhom prikupljamo osobne podatke i po kojoj pravnoj osnovi

Osobne podatke o radnicima obrađujemo da bismo sklopili ugovor o radu i izvršavali sve naše propisane obveze u vezi s tim ugovorom te omogućili ostvarivanje zakonskih i ugovornih prava radnika.

Ove podatke obrađujemo na osnovi naše ugovorne obveze i obveze iz Zakona o radu i drugih propisa kojima se uređuju prava i obveze u vezi s radnim odnosom ili drugim pravnim odnosom, poreznih propisa te propisa kojima su uređena obvezna osiguranja. Ako su nam potrebni drugi dodatni osobni podaci o tome ćemo tražiti privolu tih osoba.

Osobne podatke o djeci radnika i uzdržavanim članovima obitelji prikupljamo radi ispunjavanja zakonskih obveza u vezi s korištenjem osobnog odbitka kod obračuna poreza na dohodak, utvrđivanje neoporezivih primitaka te korištenje drugih prava. Ove podatke prikupljamo na osnovi naše obveze iz poreznih propisa.

Osobne podatke o našim dobavljačima i kupcima prikupljamo radi sklapanja i izvršenja ugovora kao i radi ispunjenja naših zakonskih obveza u vezi s tim ugovorima.

Osobne podatke o članovima društva obrađujemo u svrhu izvršenja naše zakonske obveze.

Osobne podatke o zastupnicima i predstavnicima pravnih osoba s kojima smo samo u poslovnoj komunikaciji obrađujemo radi uspostave i održavanja komunikacije u bilo kojem obliku. Ti se podaci obrađuju na osnovi našeg legitimnog interesa.

Osobne podatke o osobama u komunikaciji putem elektroničke pošte prikupljamo sa svrhom poslovnog komuniciranja. Ovi podaci obrađuju se na osnovi našeg legitimnog interesa.

Osobne podatke o posjetiteljima naše internetske stranice webshopa prikupljamo radi omogućavanja rada i održavanje internetske stranice, osobito sa svrhom utvrđivanja i otklanjanja grešaka internetske stranice, za utvrđivanje opterećenja internetske stranice, kao i radi poduzimanja mjera u svrhu prilagođavanja ili poboljšanja internetske stranice. Ovi podaci obrađuju se na osnovi našeg legitimnog interesa. Osobne podatke o kupcima preko webshopa prikupljamo sa svrhom sklapanja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu.

Osobne podatke nastale kamerama video nadzora bilježimo radi sigurnosti osoba i imovine u našim poslovnim prostorima. Za to imamo legitimni interes. S obzirom da se određene kamere nalaze unutar radnih prostorija one nužno prate rad radnika, iako im to nije primarna svrha. Za takvu obradu tražimo privolu radnika.

 

  1. Kako prikupljamo osobne podatke

Osobne podatke prikupljamo najčešće tako da ih tražimo od vas ili nam ih vi dajete ili otkrivate ako stupate u komunikaciju ili poslovni odnos s nama. Takve podatke prikupljamo u vrijeme kad uspostavljamo međusobnu komunikaciju radi sklapanja ugovora, stupanja u neki pravni ili poslovni odnos. Za neke podatke nužno moramo tražiti da nam predate određene dokumente, isprave i slično i to u slučajevima u kojima nam je to određeno propisom.

Ako ste radnik ili u drugom svojstvu ulazite u naš poslovni prostor, ulaskom u perimetar 11 kamera video nadzora o vama se stvara i pohranjuje videosnimka.

Osobni podaci u korištenju naše internetske stranice automatizirano se bilježe u trenutku vašeg pristupa našoj stranici jer vaše računalo automatski otkriva određene tehničke i druge podatke (npr. IP adresa).  

Ako za pristup internetu koristite našu Wi-Fi mrežu bit će zabilježeni podaci o vašoj IP adresi, a mogu se bilježiti i drugi podaci.

 

VII. Kome prenosimo vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke prenosimo primateljima - tijelima javne vlasti u izvršenju naših propisanih obveza. Primatelji  vaših osobnih podataka su: tijela državne uprave,  druge državne organizacije i institucije. Vaše osobne podatke prenosimo trećima i u drugim slučajevima koji su propisani našom Politikom zaštite osobnih podataka, ako je to potrebno radi ostvarenja nekog vašeg prava ili interesa ili mi za to imamo legitimni interes.

Vaše osobne podatke prenosimo i našem izvršitelju obrade - knjigovodstvenom servisu. Moguće je da  ćemo vaše osobne podatke prenijeti i našem revizoru u svrhu izvršenja zakonske revizije.

Osobni podaci posjetitelja naše internetske stranice obrađuju se na teritoriju Europske unije.

Ako imate nepodmirenih novčanih obveza prema nama, zbog čega smo prisiljeni provesti postupak prisilne naplate ili postoji drugi sporni odnos između vas i nas radi kojeg čega treba pokrenuti sudski ili upravni postupak, vaše podatke ćemo proslijediti odvjetnicima.

Snimke videonadzora nisu dostupne nikome osim ovlaštenoj osobi. Snimke videozapisa smiju se koristiti samo u slučaju potrebe sprječavanja protupravnih radnji ili otkrivanja počinitelja protupravnih radnji protiv radnika, gostiju ili imovine. Snimke se prenose trećima samo na zahtjev nadležnih državnih tijela u okviru obavljanja poslova iz njihovog zakonom određenog djelokruga.

U ostalim slučajevima, vaše osobne podatke možemo prenijeti trećima ako ste nam za to dali suglasnost.

 

VIII. Ako nam odbijete dati vaše osobne podatke

Ako izvršavate neki rad za nas, a dobijete nam dati osobne podatke koje obrađujemo na osnovi zakonske obveze, nećemo moći izvršiti našu zakonsku obvezu (npr. sklopiti ugovor radu, prijavu na obvezna osiguranja te obračunati i isplatiti plaću ili drugu naknadu za izvršeni rad). Zbog toga možete biti uskraćeni u određenim pravima koja biste inače mogli ostvariti.

Ako nam odbijete dati osobne podatke koji su nužni radu sklapanja i izvršenja ugovora nećemo moći s vama sklopiti ugovor odnosno izvršiti naše ugovorne ili zakonske obveze u vezi s ugovorom.

Ako nam odbijete dati vaše osobne podatke koje obrađujemo na osnovi našeg legitimnog interesa, to može utjecati na korištenje naših usluga.

Ako ne želite biti snimljeni našim kamerama videonadzora ne biste trebali ulaziti u naše poslovne prostorije.

Ako ne želite da se u našem poslovnom prostoru bilježe podaci o vašim uređajima, ne biste trebali koristiti našu Wi-Fi mrežu.

 

  1. Rok čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo u rokovima koji su nam određeni propisom.

Ako razdoblje čuvanja nije određeno propisom niti u našom Politikom zaštite podataka, odredit ćemo ga sami u skladu s načelom ograničenja obrade.

Osobni podaci brišu se:

- po isteku roka čuvanja;

- pa usvojenom zahtjevu za brisanje kojeg je podnio ispitanik.

 

  1. Zaštita vaših osobnih podataka

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

U zaštiti vaših osobnih podataka obvezani smo postupati u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka.

Način našeg postupanja koji je određen Politikom zaštite osobnih podataka osigurava da vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni, da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, da se vaši podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, da se vaši podaci čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Provodimo tehničke mjere zaštite koje osiguravaju da pristup vašim podacima sadržanim u pisanim, dokumentima bude ograničen samo osobama koje su za to ovlaštene jer izvršavaju poslove koji su povezani s obradom osobnih podataka. Informatičkim mjerama zaštite osiguravamo da su vaši osobni podaci koji su pohranjeni u računalnim zapisima zaštićeni od neovlaštenog pristupa, prijenosa i gubitka.

Snimke videonadzora su dostupna samo nadležnim državnim tijelima i ovlaštenoj osobi. Snime se automatski brišu s našeg uređaja protekom mjesec dana.

Svi naši radnici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade vaših osobnih podataka koji su im određeni Politikom zaštite osobnih podataka.

Od naših izvršitelja obrade zahtijevamo da imaju uveden odgovarajući sustav zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te da nam jamče provedbu tehničkih i organizacijskih mjera zaštite koje u dovoljnoj mjeri štite sigurnost vaših osobnih podataka. Obveze naših izvršitelja obrade uredili smo ugovorom.

 

  1. Privola za obradu osobnih podataka

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku.

Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena.

Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.

Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

Obrazac Izjave o povlačenju privole dostupan je na našoj internetske stranici.

XII. Ostvarivanje vaših prava

Vi imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje vam pripadaju kao našem ispitaniku:

- pravo na pristup podacima,

- pravo na ispravak,

-  na zaborav (brisanje),

- pravo na ograničenje obrade,

- pravo na prenosivost (ako je primjenjivo),

- pravo na prigovor.

Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate u pisanom obliku na propisanom obrascu Zahtjev ispitanika. Obrazac je dostupan u našem sjedištu i na našoj internetske stranici.

Zahtjev se predaje neposredno u sjedištu ili poštom. Zahtjev se može dostaviti porukom elektroničke pošte, a smatra se urednim ako je dostavljen s adrese podnositelja zahtjeva. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a ne možemo na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti.

U roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva obavijestit ćemo vas o našoj odluci i poduzetim radnjama.

Ako ste primatelj našeg newslettera možete u svakom trenutku povući vašu suglasnost za takvu obradu osobnih podataka u kojem slučaju nećete više moći primati newsletter.

 

XIII. Podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Ako u roku od mjesec dana ne primite naš odgovor na vaš zahtjev u vezi s obradom osobnih podataka imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Prigovor imate pravo podnijeti i ako smatrate da smo našom odlukom ili postupanjem povrijedili vaša prava.

  

  1. Promjene Izjave o privatnosti

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Izjavu o privatnosti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima.

Svaku izmjenu ove Izjave odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Izjavu o privatnosti.

 

Objava

Ova Izjava o privatnosti objavljuje se na našoj internetskoj stranici te je dostupna u našem sjedištu.

Važeće od: 1. siječnja 2018.


VSC Pro+ Internet Prodaja   Internet prodaja